ghế chao

Nghĩa của từ ghế chao

  • Rocking-chair



Xem thêm: