chao đảo

Nghĩa của từ chao đảo

  • Stagger, waverXem thêm: