chao ôi

Nghĩa của từ chao ôi

  • Heigh ho, oh dear, alas
    • chao ôi! sao mà nhớ nhà thế!: oh dear, how homesick I am!Xem thêm: