chập tối

Nghĩa của từ chập tối

  • Dusk, nightfall
    • từ mờ sáng đến chập tối: from early dawn to dusk
    • trời vừa chập tối: it is nightfallXem thêm: