chất phác

Nghĩa của từ chất phác

  • Simple, rustic
    • người nông dân chất phác: a rustic peasant
    • tâm hồn chất phác: a rustic soulXem thêm: