chất đạm

Nghĩa của từ chất đạm

  • Nitrogenous matter, proteinXem thêm: