chất

Nghĩa của từ chất

noun

 • Substance, matter
  • chất mỡ: fat substance
 • Quality
  • cải tạo chất đất: to improve the quality of the soil
  • vở kịch có nhiều chất thơ: the play has much poetic quality in it
  • sự thay đổi về lượng dẫn tới sự biến đổi về chất: change in the quantity leads to change in the quality

verb

 • To heap, to pile
  • chất hàng lên xe: to pile goods in a car, to load the car with goods
  • củi chất thành đống: firewood piled in heapsNhững từ có chứa "chất"

Xem thêm: