chấp thuận

Nghĩa của từ chấp thuận

verb

  • To grant, to agree toXem thêm: