chấp nhặt

Nghĩa của từ chấp nhặt

  • To resent (petty mistakes..)
    • chấp nhặt những chuyện ấy làm gì: don't resent such trifles
    • tính không hay chấp nhặt: to have no disposition to resent triflesXem thêm: