chấp nhận

Nghĩa của từ chấp nhận

verb

  • To accept, to agree to
    • chấp nhận đơn: to accept a requestXem thêm: