chấp nhất

Nghĩa của từ chấp nhất

  • To be a stickler forXem thêm: