chấp kinh

Nghĩa của từ chấp kinh

verb

  • To keep to the usual code of conductNhững từ có chứa "chấp kinh"

Xem thêm: