chấp hành

Nghĩa của từ chấp hành

verb

  • To execute, to implement
    • ban chấp hành: an executive commiteeXem thêm: