chấp chính

Nghĩa của từ chấp chính

verb

  • To assume powerXem thêm: