chấp bút

Nghĩa của từ chấp bút

verb

  • To put down in writing (the ideas of a community)Xem thêm: