chấp

Nghĩa của từ chấp

verb

 • To give some handicap
  • chấp bạn mười mét trong cuộc chạy thi 100 mét mà vẫn thắng:
 • To defy
  • một người chấp ba người: one man defies three
  • chấp mọi khó khăn: to defy all difficulties
 • To accept, to grant
  • chấp đơn: to accept (grant) a request
 • To resent, to have a grudge against
  • nó lỡ lời, chấp làm gì: it was a slip of his tongue, don't have a grudge against him
  • chấp làm gì lời nói của trẻ con:Những từ có chứa "chấp"

Xem thêm: