chão

Nghĩa của từ chão

noun

  • Rope
    • đánh chão: to plait a rope
    • dai như chão rách, dai như giẻ rách: lengthy, dull as ditch waterNhững từ có chứa "chão"

Xem thêm: