chát

Nghĩa của từ chát

adj

 • Acrid
  • quả chuối xanh chát lè: the green banana tastes pretty acrid
  • chuối chát: green banana (used as vegetable)
  • rượu chát: red grape wine
  • chan chát: rather acrid
 • nói về âm thanh) Clanging
  • súng nổ chát tai:Những từ có chứa "chát"

Xem thêm: