chào mời

Nghĩa của từ chào mời

  • Solicit
    • Chào mời khách mua hàng: To solicit people for one's customXem thêm: