chào hỏi

Nghĩa của từ chào hỏi

  • To pass the time of dayXem thêm: