chào hàng

Nghĩa của từ chào hàng

  • Canvass
    • Người đi chào hàng: CanvasserXem thêm: