chào đời

Nghĩa của từ chào đời

  • To be brought into the world
    • một em bé chào đời: a baby was brought into the world
    • cất tiếng khóc chào đời: to utter a cry, when brought into the worldXem thêm: