chào đón

Nghĩa của từ chào đón

  • To welcome, to warmly greet
    • chào đón ngày lễ lớn: to welcome the great festive occasion
    • chào đón những nghị quyết của đại hội: to warmly greet the resolutions of the plenary conferenceXem thêm: