bồ chao

Nghĩa của từ bồ chao

noun

  • Spectacled laughing thrushXem thêm: