đón chào

Nghĩa của từ đón chào

  • Meet, wait for and welcome
    • Đón chào một phái đoàn đến thăm nhà máy: To wait for and welcome a delegation on visit to one's factoryXem thêm: