đón đầu

Nghĩa của từ đón đầu

  • Wait (for someone) in front (to stop his advancẹ..)
    • Đón đầu quân giặc: To wait in front for the enemyXem thêm: