âu sầu

Nghĩa của từ âu sầu

adj

  • Sad, melancholy
    • tại sao cô ta có vẻ âu sầu vậy?: why is she looking so sad?Những từ có chứa "âu sầu"

Xem thêm: