phelloid

Nghĩa của từ phelloid

danh từ

  • tầng không hoá bần

tính từ

  • thuộc tầng không hoá bầnXem thêm: