phellogen

/'felədʤən/

Nghĩa của từ phellogen

danh từ

  • (thực vật học) tầng phát sinh bần lục bìNhững từ có chứa "phellogen"

Xem thêm: