oak

/ouk/

Nghĩa của từ oak

danh từ

 • (thực vật học) cây sồi
 • lá sồi
 • màu lá sồi non
 • gỗ sồi
 • đồ đạc bằng gỗ sồi
 • cửa ngoài (của một loạt buồng, (thường) bằng gỗ sồi ở trường đại học Anh)
  • to sport one's oak: đóng cửa không tiếp khách
 • (thơ ca) tàu bè bằng gỗ
Idioms
 • the Oaks
  • cuộc thi ngựa cái ba tuổi ở Ep-xơm
 • Heart of Oak
  • đội tàu và thuỷ thủ của hải quân Anh
 • the Royal oak
  • cây sồi nơi vua Sác-lơ II ẩn nấp khi bị truy nã ngày 6 9 1651  Những từ có chứa "oak"

 • Xem thêm: