map

/mæp/

Nghĩa của từ map

danh từ

 • bản đồ
 • (toán học) bản đồ; ảnh tượng
 • (từ lóng) mặt
Idioms
 • off the map
  • (thông tục) không quan trọng
  • (thông tục) lỗi thời
  • (từ lóng) biến mất
 • in the map
  • (thông tục) quan trọng có tiếng
  • nóng hổi, có tính chất thời sự (vấn đề...)

  ngoại động từ

  • vẽ lên bản đồ
  • sắp xếp, sắp đặt, vạch ra
   • to map out one's time: sắp xếp thời gian
   • to map out a strategy: vạch ra một chiến lược
  map
  • xạ ảnh; bản đồ; bản phương án
  • m. into ánh xạ vào
  • m. onto ánh xạ lên
  • a m. of the set A into B ánh xạ của tập hợp A vào B
  • canonical m. ánh xạ chính tắc
  • classifying m. ánh xạ phana loại
  • conformal m. ánh xạ bảo giác
  • constant m. ánh xạ không đổi
  • contiguous m. ánh xạ tiếp lên
  • continuous m. ánh xạ liên tục
  • contous m. phươgn án các đường nằm ngang
  • equivariant m. ánh xạ đẳng biến
  • evaluation m. ánh xạ định giá
  • excission m. ánh xạ cắt
  • fibre m. ánh xạ phân thớ, ánh xạ các không gian phân thớ
  • geographic(al) m. bản đồ địa lý
  • identification m. ánh xạ đồng nhất hoá
  • inclusion m. phép nhúng chìm, ánh xạ nhúng chìm
  • inessentical m. ánh xạ không cốt yếu
  • interior m. ánh xạ trong
  • involutory m. ánh xạ đối hợp
  • light m. ánh xạ chuẩn gián đoạn (khắp nơi có các điểm gián đoạn)
  • lowering m. anh xạ hạ thấp
  • regular m. ánh xạ chính quy
  • shrinking m. ánh xạ co rút
  • simplicial m. ánh xạ đơn hình
  • tensor m. ánh xạ tenxơ  Những từ có chứa "map"

 • Xem thêm: