hem-stitch

/'hemstitʃ/

Nghĩa của từ hem-stitch

danh từ

  • mũi khâu giua

ngoại động từ

  • giua (mùi soa...)Xem thêm: