hem-line

Nghĩa của từ hem-line

danh từ

  • mép, gấu



Xem thêm: