hem

/hem/

Nghĩa của từ hem

danh từ

 • đường viền (áo, quần...)

ngoại động từ

 • viền
 • (+ in, about, around) bao vây, bao bọc, bao quanh
  • to hem in the enemy: bao vây quân địch

danh từ

 • tiếng e hèm; tiếng đằng hắng, tiếng hắng giọng

nội động từ

 • e hèm; đằng hắng, hắng giọng
Idioms
 • to hem and haw
  • nói ấp a ấp úng, nói ngắc ngứ

  thán từ

  • hèm!, e hèm!  Những từ có chứa "hem"

 • Xem thêm: