helvetica

Nghĩa của từ helvetica

  • chữ Helvetica (một kiểu chữ in không có chân)Xem thêm: