helter-skelter

/'heltə'skeltə/

Nghĩa của từ helter-skelter

& phó từ

  • tán loạn, hỗn loạn
    • to run away helter-skelter: chạy tán loạn

danh từ

  • sự tán loạn, tình trạng hỗn loạnXem thêm: