helpfully

Nghĩa của từ helpfully

phó từ

  • hữu ích, ích lợiXem thêm: