helpful

/'helpful/

Nghĩa của từ helpful

tính từ

  • giúp đỡ; giúp ích; có íchNhững từ có chứa "helpful"

Xem thêm: