help

/help/

Nghĩa của từ help

danh từ

 • sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự giúp ích
  • to need someone's help: cần sự giúp đỡ của ai
  • to give help to someone: giúp đỡ ai
  • to cry (call) for help: kêu cứu, cầu cứu
  • help! help!: cứu (tôi) với! cứu (tôi) với
  • by help of: nhờ sự giúp đỡ của
  • it is a great help: cái đó giúp ích được rất nhiều
 • phương cứu chữa, lối thoát
  • there is no help for it: chuyện này thật vô phương cứu chữa
 • phần đưa mời (đồ ăn, đồ uống)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người làm, người giúp việc trong nhà
  • lady help: người giúp việc bà chủ nhà
  • mother's help: bà bảo mẫu

ngoại động từ

 • giúp đỡ, cứu giúp
  • to someone out of a difficulty: giúp ai ra khỏi hoàn cảnh khó khăn
  • to help someone across a stream: giúp ai đi qua dòng suối
 • đưa mời (đồ ăn, thức uống)
  • let me help you to some more wine: xin cho phép tôi rót thêm rượu vang ông xơi
  • help yourself: xin mời ông xơi
 • nhịn được, ngăn được, chịu được, đừng được; tránh được, cứu chữa
  • I could not help laughing: tôi không thể nào nhịn được cười
  • I could not help it: tôi không thể nào đừng được, tôi không thể nào làm khác được
  • it can't be helped: thật là vô phương, không còn cách gì cứu chữa được nữa
  • don't be longer more than you can help: chừng nào có thể đừng được thì tránh ở lâu; tránh ở lâu chừng nào hay chừng ấyNhững từ có chứa "help"

Xem thêm: