helminthology

/,helmin'θɔlədʤi/

Nghĩa của từ helminthology

danh từ

  • khoa giun sánXem thêm: