helm

/helm/

Nghĩa của từ helm

danh từ

 • đám mây tụ trên đỉnh núi (lúc có động bão) ((cũng) helm cloud)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) (như) helmet
 • tay bánh lái, bánh lái (tàu thuỷ); khoang bánh lái
  • down [with the] helm: lái con tàu đi theo dưới gió
  • up [with the] helm: lái con tàu đi theo chiều gió
 • sự chỉ huy, sự điều khiển, sự lânh đạo; chính phủ
  • to take the helm: nắm quyền chỉ huy, nắm quyền lânh đạo
  • to be at the helm: cầm lái; đứng mũi chịu sào, ở cương vị chỉ huy
  • the helm of state: chính phủ

ngoại động từ

 • lái (con tàu)
 • chỉ huy, dẫn dắt, điều khiển, lânh đạoNhững từ có chứa "helm"

Xem thêm: