helluva

Nghĩa của từ helluva

  • địa ngục, âm ti; nơi tối tăm khổ cực
  • chỗ giam những người bị bắt (trong trò chơi bắt tù binh của trẻ con)Xem thêm: