hello

/hə'lou/ (halloa) /hə'lou/ (hello) /'he'lou/

Nghĩa của từ hello

thán từ

  • chào anh!, chào chị!
  • này, này
  • ô này! (tỏ ý ngạc nhiên)

danh từ

  • tiếng chào
  • tiếng gọi "này, này" !
  • tiếng kêu ô này "! (tỏ ý ngạc nhiên)

nội động từ

  • chào
  • gọi "này, này"
  • kêu "ô này" (tỏ ý ngạc nhiên)Những từ có chứa "hello"

Xem thêm: