FAO

Nghĩa của từ FAO

  • (Econ) Xem FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION.
fao

(viết tắt)

  • Tổ chức lương nông của Liên hợp quốc (Food and Agriculture Organization)Những từ có chứa "FAO"

Xem thêm: