ecg

Nghĩa của từ ecg

(viết tắt)

  • điện tâm đồ (electrocardiogram)Những từ có chứa "ecg"

Xem thêm: