dactylography

/,dækti'lɔgrəfi/

Nghĩa của từ dactylography

danh từ

  • khoa nghiên cứu dấu ngón tay (để nhận dạng)Xem thêm: