dactylogram

/dæk'tiləgræm/

Nghĩa của từ dactylogram

danh từ

  • dấu ngón tayXem thêm: