dactylic

/dæk'tilik/

Nghĩa của từ dactylic

tính từ

  • (thuộc) đactin

danh từ

  • thơ đactinNhững từ có chứa "dactylic"

Xem thêm: