dacoit

/də'kɔit/

Nghĩa của từ dacoit

danh từ

  • (Anh-Ân) giặc, cướp có vũ trangNhững từ có chứa "dacoit"

Xem thêm: