dace

/deis/

Nghĩa của từ dace

danh từ

  • (động vật học) cá đác (họ cá chép)Những từ có chứa "dace"

Xem thêm: